Contact Taverna Kreta

Nikos & Jannis, - Jagtvej 59, 2200 KBH N

Telefon. 3581 7758

CVR nr: 29887306